De organisatie

De organisatie

Elk mens heeft een universeel recht op toegang tot informatie en cultuur. In Nederland zorgen openbare bibliotheken er op laagdrempelige wijze voor dat dat gerealiseerd kan worden. Ze bieden betrouwbare informatie, bevorderen lees- en mediavaardigheden, en stimuleren persoonlijke ontwikkeling en kennis. Samen met verschillende ondersteunende instellingen vormen ze het bibliotheekstelsel.

Probiblio is een fullservice-organisatie en Provinciale Ondersteuningsinstelling voor de bibliotheeksector. Met onze kennis en expertise ondersteunen en helpen we bibliotheken in de regio’s Noord- en Zuid-Holland in alle vormen en maten.

We vormen een breed opgezet team met een schat aan ervaring en deskundigheid, die we graag voor onze samenwerkingspartners inzetten. Dat kan praktisch zijn, bijvoorbeeld door het overnemen van de salarisadministratie of het leveren van logistieke oplossingen, maar ook met strategisch advies op terreinen als bedrijfsvoering, marketing, communicatie, marktonderzoek en innovatie specifiek voor de Bibliotheek.

Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat bibliotheken hun unieke rol in de maatschappij optimaal kunnen vervullen. Voor de Bibliotheek van nu, maar vooral ook voor de Bibliotheek van de toekomst!

Jaarverslag 2017
Onze mensen

Onze mensen

We streven naar dienstverlening van een hoog niveau met meerwaarde voor het bibliotheeknetwerk. Onze aanpak is betrokken, analytisch en gezond kritisch. Goed opgeleide werknemers floreren bij ruimte voor eigenheid, initiatief en innovatie. Wij stimuleren persoonlijke en professionele ontwikkeling van kennis en vaardigheden en creëren omstandigheden waarin onze adviseurs en medewerkers kunnen ondernemen.

Onze mensen:

  • Werken samen om bibliotheken slagvaardiger te maken
  • Hebben passie voor hun vak
  • Hebben uitzonderlijke expertise in hun vakgebied
  • Zijn maatschappelijk betrokken
  • Leggen verbindingen
  • Zijn innovatief en initiatiefrijk
Naar onze mensen
Werken bij Probiblio

Werken bij Probiblio

Bij Probiblio werken we in een sterk team van professionals, met hart voor onze klanten, de bibliotheeksector én elkaar. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hechten we dan ook veel waarde aan voortdurende professionalisering en loopbaanontwikkeling. Dat komt immers niet alleen de kwaliteit van ons werk ten goede, maar ook het plezier waarmee we elke dag weer met z’n allen aan de slag gaan. Informeel en transparant, met korte lijnen en oog voor elkaars eigenheid – en eigenzinnigheid. Dat ons team zoveel mogelijk een afspiegeling van de beroepsbevolking vormt, dat is wat ons betreft vanzelfsprekend.

Wij hebben regelmatig vacatures open staan, dus ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk dan onze vacatures.

Bekijk onze vacatures
De rol van Probiblio in het bibliotheekstelsel

De rol van Probiblio in het bibliotheekstelsel

Probiblio is een zogeheten Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB), in werking getreden per 1 januari 2015,  brengt de lokale bibliotheken, de POI's en de Koninklijke Bibliotheek(KB) samen in één netwerk. De landelijke, provinciale en regionale overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Probiblio is de Provinciale Ondersteuningsinstelling voor Noord- en Zuid-Holland en voert hiervoor de provinciale taken uit. Zo ondersteunt zij alle basisbibliotheken in de twee provincies en zet zich in voor innovatie van lokale bibliotheken. Ook verzorgt Probiblio de distributie van fysieke werken in het kader van IBL (interbibliothecair leenverkeer), ondersteunt het onderwijs en als netwerkpartner van de KB wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het gezamenlijke nationaal collectieplan.

Probiblio maakt ook deel uit van de provinciale netwerken: de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH) en de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH). 

SOOB NH en BOZH
Historie

Historie

Probiblio is in 1996 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Provinciale Bibliotheekcentrales (PBC's) voor Noord-Holland en voor Zuid-Holland, gevestigd in Alkmaar en Schiedam. De voornaamste reden om te fuseren was krachtenbundeling. Eind 1998 betrok Probiblio het huidige gebouw in Hoofddorp. 

De PBC Noord-Holland ontstond in 1974 uit een fusie van de algemene PBC en de federatie van de Katholieke en Protestants-Christelijke PBC’s in deze provincie. In Zuid-Holland werd de PBC in 1981 gevormd door een fusie van de Verenigde PBC’s Zuid-Holland en de Christelijke PBC Zuid-Holland. Met beide fusies kwam een einde aan de verzuiling.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt zicht op de belangen van de partijen die bij Probiblio zijn betrokken. De belangrijkste daarvan zijn de provincies, de bibliotheken en de medewerkers van Probiblio. De RvT heeft geen bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken. De directeur-bestuurder kan de RvT gebruiken als klankbord. Voorstellen van de directeur beoordelen we, zonder die besluiten opnieuw te willen nemen. In sommige met name genoemde gevallen moet de RvT een formeel besluit nemen. Voorbeelden hiervan zijn: het benoemen van de accountant, het goedkeuren van de jaarstukken, de begroting en het meerjarenplan.

Lees hier de volledige tekst.